home

Deklaracja wyboru języka obcego nowożytnego
na egzaminie gimnazjalnym

 

W naszym Gimnazjum uczniowie uczą się dwóch języków obcych nowożytnych: języka angielskiego i języka niemieckiego. Zgodnie § 35 ust. 3 i 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 42 ust. 2 lit.d w/w rozporządzenia uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa), są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.1.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 20 września br.

Załączniki:

 

 

  1. Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego.

  2. Deklaracja/wniosek w sprawie przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym ucznia (słuchacza), który ma obowiązek przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego tylko na poziomie podstawowym.