home

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2017 roku


Na podstawie:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015r.,  poz. 2156), zwanej dalej "ustawą"

rozporządzenia Ministra Edukacji NArodowejz dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U z 2015r., poz.959)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu gimnazjalnego w 2017r.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego:
a) część humanistyczna 19 kwietnia 2017r. (środa)
*   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
*   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017r. (czwartek)
*   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
*   z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny21 kwietnia 2017r. (piątek)
*   na poziomie podstawowym – godz. 9:00
*   na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

(...)


3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:
a) część humanistyczna1 czerwca 2017r. (czwartek)
*   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
*   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza2 czerwca 2017r. (piątek)
*   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
*   z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny5 czerwca 2017r. (poniedziałek)
*   na poziomie podstawowym – godz. 9:00
*   na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego: 23 czerwca 2017r.*

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 23 czerwca 2017r.*

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 30 czerwca 2017r.**

* Powyższe terminy moga ulec zmianie, odpoweidnio na: 16 czerwca (*) i 23 czerwca (**) po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-zmiany-terminu-zakonczenia-zajec-w-szkolach.html). Zmieniony komunikat zostanie zamieszczony na stronie CKE.

(...)

dr Marcin Smolik
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej