home

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany w trzeciej klasie gimnazjum jest powszechny i obowiązkowy. Oznacza to, iż musi do niego przystąpić każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę, gdyż jest to jeden z warunków ukończenia gimnazjum. Należy nadmienić, iż wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły, ale brany jest pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne podczas rekrutacji.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Każda część egzaminu przeprowadzana jest innego dnia. Uczniowie (słuchacze), którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie (kwiecień), a także ci, którym egzamin przerwano lub unieważniono, przystępują do niego w czerwcu, w terminie dodatkowym, również wyznaczonym przez dyrektora CKE. Istnieje też możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości u umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17).

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

  w części pierwszejhumanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego;

    w części drugiejmatematyczno – przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) oraz z zakresu matematyki;

w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że uczeń (słuchacz) może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Praca z arkuszem egzaminacyjnym

Każdy uczeń (słuchacz) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (tzw. zestaw egzaminacyjny). Przykładowe zadania zamieszczone są w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012 (www.oke.lomza.pl). Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie trwa 60 minut, a zakresu języka polskiego 90 minut. Część matematyczno p przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut, a zakresu matematyki 90 minut. Część z języka obcego nowożytnego na każdym z poziomów trwa 60 minut.

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z instrukcja oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu egzaminu.

Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym nie więcej niż o 20 minut, natomiast egzamin z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie więcej niż o połowę czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu.

Sprawdzanie prac

 Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). Karty odpowiedzi, na których są odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez uczniów) oraz wyniki uzyskane za wykonanie zadań otwartych (wpisane przez egzaminatorów), wprowadza sie do elektroniczych czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik odczytu wprowadzony zostaje do bazy danych. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. Uczeń (słuchacz) otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Podawany jest on w skali procentowej i centylowej. Wynik egzaminu w skali procentowej ustala OKE, w skali centylowej CKE na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe. jest on ostateczny. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach, wystawione przez OKE. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadan praz gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający prace pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia egzamin tego ucnzia (słuchacza) i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu gimnazjalnego sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się 0.

Na prośbe ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostepniania uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora CKE.

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży