home

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach§ 1. Podstawa prawna


Rada Rodziców pracuje na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991r o Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami), statutu, niniejszego regulaminu.
 

§ 2. Zasady pracy


1.    Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym przedstawicielem rodziców, współpracującym z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną oraz samorządem uczniowskim w całokształcie oddziaływań edukacyjnych, przedstawia wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, zaznajamia rodziców z wymogami szkoły, pozyskuje ich do czynnego udziału w życiu szkoły, oraz do świadczenia pomocy materialnej szkole.
2.    Podstawą pracy Rady Rodziców  jest niniejszy regulamin uchwalony na zebraniu rodziców po uzyskaniu opinii rad oddziałowych oraz roczny plan pracy opracowany przez Radę Rodziców.
 

§ 3. Kompetencje Rady Rodziców


1.    Współdziałanie w opracowaniu Statutu Szkoły.
2.    Przedstawianie propozycji do Rocznego Programu Zadaniowego.
3.    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu pracy szkoły w zakresie wychowania.
4.    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego programu profilaktyki.
5.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w szkole.
6.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7.    Udzielanie pomocy i wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
8.    Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej przy wyborze dyrektora szkoły.
9.    Podejmowanie działań wspomagających organizacje warunków pracy szkoły.
10.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
11.    Opiniowanie szkolnego zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników.
 

§ 4. Tryb wyboru Rady Rodziców


1.    Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2.    Rodzice uczniów danego oddziału wybierają spośród siebie radę oddziałową liczącą trzy osoby w obecności 50%+1 liczby uprawnionych do głosowania.
3.    Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.    W przypadku braku quorum wyboru dokonuje się na kolejnym zebraniu zwołanym nie później niż w ciągu 14 dni.
5.    W przypadku ponownego braku quorum decyduje zwykła większość obecnych na zebraniu.
6.    Rodzice uczniów danego oddziału w tajnych wyborach wybierają z powołanej rady oddziałowej jedną osobę do Rady Rodziców.
7.    Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym
a)    przewodniczącego Rady Rodziców
b)    czteroosobowe prezydium
c)    komisję rewizyjną
d)    sekretarza
8.    Każdy członek Rady Rodziców może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek 50% + 1 składu rodziców danej klasy.
9.    W przypadku rezygnacji bądź odwołania przed upływem kadencji rady klasy ogół rodziców tej klasy wybiera nowego członka rady, który wchodzi automatycznie w skład Rady Rodziców.
 

§ 5. Tryb pracy Rady Rodziców


1.    Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2.    Zebrania Rady Rodziców odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem przynajmniej raz w semestrze.
3.    Zebrania Rady Rodziców mogą być zwołane na wniosek:
a)    organu prowadzącego,
b)    dyrektora szkoły,
c)    rady pedagogicznej,
d)    przewodniczącego Rady Rodziców,
e)    rad oddziałowych.
4.    W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor bądź wyznaczona przez niego osoba.
5.    Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, wniosków.
6.    Uchwały sprzeczne z prawem, statutem szkoły lub ważnym interesem szkoły zawiesza dyrektor szkoły. Zawieszając wykonanie uchwały w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji, dyrektor szkoły ustala sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
7.    W przypadku braku wspólnego stanowiska sprawę rozstrzyga organ nadzorujący szkołę na wniosek strony zainteresowanej.
 

§ 6. Organy Rady Rodziców


1.    Najwyższym organem Rady Rodziców jest ogólne zebranie rad oddziałowych.
2.    Prezydium Rady Rodziców składa się z trzech członków Rady Rodziców i przewodniczącego Rady Rodziców.
3.    Do zadań Prezydium Rady Rodziców należą:
a)    przygotowanie projektu pracy Rady Rodziców oraz preliminarz budżetu Rady,
b)    zwoływanie zebrań Rady ustalając termin i porządek zebrania,
c)    podejmowanie wszelkich działań należących do  kompetencji Rady, w okresie między zebraniami,
d)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, realizacja planu  finansowego Rady,
e)    proponowanie wysokości dobrowolnej składki na Radę Rodziców,
f)    wnoszenie poprawek po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły do preliminarza wydatków o czym niezwłocznie informuje Radę Rodziców.
 

§ 7. Finanse


1.    Podstawą gospodarki finansowej Rady Rodziców jest zatwierdzony  plan finansowy - preliminarz wydatków.
2.    Ewidencję dochodów i wydatków prowadzi się zgodnie z zasadami gospodarowania funduszami społecznymi określonymi przez Ministra Finansów.
3.    Środki funduszu mogą być wydatkowane po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez  przewodniczącego pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły pod względem formalnym.
4.    Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podejmowania decyzji o wydatkach.
5.    Rada Rodziców może określić zasady wynagrodzenia pracownika za prowadzenie księgowości Rady jeżeli tego wymaga zakres pracy.
 

§ 8. Zmiany


1.    Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone tylko przez Radę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.    Rada Rodziców używa pieczęci: Rada Rodziców Gimnazjum w Stawiskach.
3.    Niniejszy regulamin  obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 Zatwierdzono dnia:………………..                           Stawiski, ……………….. r.