home

 

KODEKS POSTĘPOWANIA
w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach

 

Niniejszy Kodeks zawiera prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki i pracy, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym, kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania ich do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.

Regulamin określa zasady współżycia uczniów, rodziców i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki dla rozwoju demokracji, samorządności, partnerstwa, tolerancji i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków umożliwiających pełną realizację postanowień Kodeksu.

§ 1.

Prawa i obowiązki ucznia

UCZEŃ MA PRAWO DO

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK

1.    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2.    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

3.    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

4.    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszy tym dobra innych;

5.    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6.    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

7.    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

8.    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

9.    składania skarg w przypadku naruszania praw dziecka;

10.              godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, zawodach, przeglądach festiwalach;

11.              informacji o terminie i zakresie pracy klasowej; ich terminy musza być zapowiedziane i wpisane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem;

12.  nie więcej niż jednego w ciągu dnia sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres materiału przekraczającego trzy ostatnie tematy lekcyjne, a w ciągu tygodnia – max. trzech sprawdzianów; dopuszcza się odstępstwa od tych zasad po uzgodnieniu z klasą;

13.  poznania kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel;

14.  poznania kryteriów i zasad oceniania zachowania;

15.  oceniania zgodnego z obowiązującymi w szkole Zasadami Oceniania;

16.  poprawy oceny z przedmiotu zgodnie z zasadami przyjętymi w przedmiotowych zasadach oceniania;

17.  uczestniczenia we wszystkich wyjazdach organizowanych przez szkołę, pod warunkiem, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków;

18.  zorganizować dla siebie i swoich kolegów imprezy w dowolnej, zgodnej z przepisami formie pod warunkiem:

a)    zgłoszenia chęci organizacji imprezy na 5 dni przed jej terminem do dyrektora szkoły i uzyskania jego zgody,
b)    uzyskania zgody dwóch nauczycieli na sprawowanie opieki podczas trwania imprezy,
c)    impreza, a w szczególności dyskoteka nie będzie trwać dłużej niż do godziny 20 z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z dyrektorem szkoły i rodzicami.

19.  należeć do wybranej przez siebie organizacji, a w przypadku organizacji działającej poza szkołą – za wiedzą dyrektora szkoły;

20.  zachowywania tajemnicy korespondencji, danych personalnych oraz informacji osobistych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego

1.      uczęszczać na wszystkie zajęcia objęte programem nauczania i nie opuszczać ich bez uzasadnionej przyczyny;

2.      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3.      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

4.      dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów  (nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, nie namawia do tego innych);

5.      Przestrzegać zakazu rozpowszechniania treści ośmieszających, obscenicznych, obraźliwych i pornograficznych;

6.      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

7.      przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności;

8.      naprawiać wyrządzoną przez siebie krzywdę;

9.      poszanowania symboli narodowych, szkolnych, tworzenia i kultywowania tradycji szkoły;

10.  godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w indywidualnych kontaktach z innymi ludźmi;

11.  dbać o schludny wygląd i noszenia ustalonego dla szkoły stroju szkolnego, co warunkują wymogi noszenia stroju szkolnego;

12.  zmieniać obuwia na terenie szkoły;

13.  opuszczać klasopracownie w czasie przerw międzylekcyjnych;

14.  dbać o porządek otoczenia oraz wystrój klas i korytarzy szkolnych;

15.  aktywnego uczestnictwa w realizacji projektów edukacyjnych

16.  przygotować się do zajęć edukacyjnych, a w wypadku nieprzygotowania zgłasza fakt nauczycielowi zgodnie z Zasadami Oceniania;

17.  usprawiedliwiać swojej nieobecności w ciągu 14 dni od dnia powrotu do szkoły, przy czym usprawiedliwienie powinno być podpisane przez lekarza lub opiekunów prawnych;

18.  uzupełnić braki w wiadomościach, będące wynikiem nieobecności ucznia na zajęciach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

19.  przestrzegać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych własnych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły  ;

20.  przebywać w świetlicy szkolnej, gdy nie ma zajęć, chyba że został zwolniony z tego obowiązku na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna);

21.  oczekiwać na autobus szkolny w swojej miejscowości, w miejscu wyznaczonego przystanku, o określonej godzinie, po lekcjach – w świetlicy szkolnej

22.  słuchać poleceń osoby sprawującej opiekę w czasie dowozów oraz kierowcy autobusu, zachowywać zasady bezpieczeństwa, dbać o czystość autobusu i nie dewastować go;

23.  wysiąść na przystanku docelowym, tj. przy szkole, a w drodze powrotnej – najbliżej swego miejsca zamieszkania

24.  przestrzegać regulaminów szkolnych (np. świetlicy, biblioteki);

25.  zwrócić wypożyczone w bibliotece szkolnej książki w wyznaczonym terminie;

26.  w czasie wyjazdów wykonywać polecenie kierownika wycieczki i w szczególności stosować się do regulaminu wycieczek;

27.  szanować otaczające środowisko, nie niszczyć roślin, nie dręczyć i nie zabijać zwierząt;

28.  przekazywać rodzicom wszystkie informacje, powiadomienia oraz wezwania zarówno pisemne, jak i ustne, do których przekazania został zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę klasy lub nauczyciela;

29.  pełnić dyżur szkolny w terminie w wyznaczonym terminie.

  

§ 2.

Nagrody i kary

NAGRODY

KARY

 

 

1.             Za wzorową i przykładną postawę oraz wysokie wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

1)       pochwały wychowawcy na forum klasy;

2)       pochwały dyrektora szkoły na apelu wobec uczniów i Rady Pedagogicznej;

3)       nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu;

4)       listu pochwalnego do rodziców;

5)       świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem;

6)       inne nagrody, np. wycieczki i wyjazdy.

 

2.             Nagrodę za wysokie wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią 4,75 ocen i wyżej z przedmiotów objętych obowiązkowym nauczaniem.

3.             Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:

1)        Samorządu Uczniowskiego;

2)        wychowawcy klasy;

3)        nauczyciela przedmiotu;

4)        dyrektora szkoły;

5)        Rady Pedagogicznej;

 

 

1.      Uczeń podlega karze:

1)      za nieprzestrzeganie ustalonego porządku, zarządzeń osób, instytucji uprawnionych do ich wydawania;

2)      za zachowanie uwłaczające godności ucznia, wysoce demoralizujące młodzież szkolna.

2. Kara może być udzielona w formie:

1)        upomnienia wychowawcy klasy na forum klasy;

2)        nagany wychowawcy klasy na forum klasy;

3)        upomnienia dyrektora w obecności wychowawcy klasy;

4)        nagany dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej na apelu szkolnym;

5)        obniżenia oceny ze sprawowania;

6)        odsunięcia od udziału w imprezach szkolnych;

7)        przeniesienia do innej klasy;

8)        przeniesienia do innej szkoły;

9)        zawieszenie w prawach ucznia lub skreślenia z listy ucznia.

10)    powiadomienie policji w wypadku czynów o znamionach przestępstwa;

11)    wystąpienie z wnioskiem do sądu dla nieletnich.

4.      Kary udzielone są na wniosek:

1)       wychowawcy klasy;

2)       Samorządu Uczniowskiego;

3)       nauczycieli przedmiotów;

4)       dyrektora szkoły;

5)       Rady Pedagogicznej.

 

  

FORMY POMOCY UDZIELANE UCZNIOM PRZEJAWIAJĄCYM ZACHOWANIE NEGATYWNE

 

1.             Rozmowa z uczniem przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę lub dyrektora szkoły.

2.             Skierowanie na rozmowę z pedagogiem szkolnym.

3.             Zawiadomienie rodziców (opiekunów) o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

4.             Skierowanie ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5.             Skłonienie ucznia do analizy własnego postępowania i zobowiązanie do respektowania zasad współżycia w szkole.

6.             Zobowiązanie ucznia do naprawienia szkód moralnych i rzeczowych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem.

7.             Uzyskanie poręczenia od samorządu klasowego lub szkolnego.

  

TRYB ODWOŁAWCZY

1.             Uczeń ma prawo odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni lub w przypadku braku rozstrzygnięcia w obrębie szkoły – za pośrednictwem rodziców do organów pozaszkolnych w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.             Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się osobiście, ustnie lub pisemnie, poprzez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, wychowawcę, a także Rzecznika Praw Ucznia

3.             Dyrektor szkoły ma obowiązek ustosunkowania się do odwołania w ciągu 14 dni od jego wniesienia.

 

 § 3.

 

Prawa i obowiązki nauczycieli

NAUCZYCIEL MA PRAWO DO:

NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK DO:

1.      wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej;

2.      ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym;

3.      kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego;

4.      wyboru programu nauczania i podręcznika niezbędnego w realizacji materiału;

5.      ewaluacji zasad oceniania;

6.      decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów;

7.      korzystania z pomocy metodycznej i merytorycznej dyrektora, metodyka, poradni, innych nauczycieli.

1.      poprzez odpowiedni dobór form i metod pracy ułatwić uczniom dotarcie do istoty realizowanych zagadnień i motywować ich aktywność w osiągnięciu założonych celów;

2.      obowiązek przygotować niezbędne środki dydaktyczne wywołujące aktywność poznawczą lub ruchową uczniów oraz bezpieczne użytkowanie;

3.      poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem uczniów, rodziców, dyrekcję szkoły o decyzji dotyczącej wyboru podręcznika i zeszytu ćwiczeń;

4.      zapoznać uczniów z Zasadami Oceniania gimnazjum;

5.      systematyczne wystawiać oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym, z zachowaniem rzetelności i sprawiedliwości oraz informowanie rodziców o ocenie, a szczególnie o zagrożeniach dotyczących promocji;

6.      informować rodziców o postępach edukacyjnych i zachowaniu ich dziecka;

7.      rozpoznać potrzeby edukacyjne uczniów;

8.      informować uczniów o terminie i zakresie sprawdzianu czy pracy klasowej;

9.      sprawdzić prace kontrolne w terminie 14 dni od ich napisania (licząc efektywny czas zajęć edukacyjnych);

10.  umożliwić poprawę ocen cząstkowych zgodnie z przyjętymi Zasadami Oceniania;

11.  pomagać uczniom pokonywać trudności edukacyjne i wspierać ich w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,

12.  przeciwdziałać przemocy, agresji i uzależnieniom;

13.  zapewnić bezpieczeństwo uczniom na swoich zajęciach edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych przez siebie oraz na przerwach zgodnie z harmonogramem dyżurów;

14.  nieopuszczania klasopracowni w czasie lekcji;

15.  przed opuszczeniem klasopracowni nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły przez dyżurnego o zaistniałej sytuacji;

16.  jako wychowawca sprawować opiekę, nieść pomoc, inspirować do działań zespołowych, prowadzić działania wychowawcze i profilaktyczne we współpracy z rodzicami, dyrekcją  szkoły i pedagogiem, organizować zabawę i wypoczynek zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki innych pracowników szkoły niebędących nauczycielami

1.             Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami mają obowiązek wypełniania wszystkich zadań wynikających z zakresu czynności pracowników.

2.             Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły.

3.             Pracownicy niebędący nauczycielami mają obowiązek powiadomić dyrektora szkoły o wszystkich zdarzeniach naruszenia regulaminu szkoły.

 

§ 5.

Prawa i obowiązki rodziców

RODZIC MA PRAWO

RODZIC MA OBOWIĄZEK

1.      wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka;

2.      kontaktować się z każdym nauczycielem w uzgodnionym terminie;

3.      kontaktować się z każdym nauczycielem celem uzyskania szczegółowych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

4.      do trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego;

5.      uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę z wyjątkiem tych, w których liczba uczestników jest ograniczona, np. wyjazdy itp.;

6.      poznać wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów i ZO;

7.      uzyskać uzasadnienia wystawionej ich dziecku oceny;

8.      odwołać się od wystawionej ich dziecku oceny, przyznanej kary do organów szkoły (dyrekcja szkoły, SU) i organów pozaszkolnych w trybie  i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

1.      dbać o dobre imię szkoły i swoją postawą podnosić jej autorytet

2.      uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców;

3.      finansowo lub rzeczowo zadośćuczynić za szkody materialne poczynione przez dziecko;

4.      sprawować wraz z nauczycielem opiekę nad młodzieżą szkolną podczas dyskotek, wycieczek i wyjść poza teren szkoły;

5.      skontaktować się z nauczycielem niezwłocznie po wezwaniu przez pracownika pedagogicznego szkoły, a gdy tego wymaga sytuacja określona przez wzywającego, stawić się osobiście w szkole w ciągu trzech dni od otrzymania wezwania.

 

 

§ 6.

 

Postanowienia końcowe

1.      Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 swego składu na wniosek:

1)      Członków Rady Pedagogicznej;

2)      Samorządu Uczniowskiego;

3)      rodziców - poparty podpisami co najmniej 10 osób;

4)      uczniów - poparty podpisami co najmniej 20 osób.

 

 

 

Kodeks Postępowania przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010r.