home

Projekt "Mały Archimedes"

2009/2010
Wprowadził Administrator (admin) dnia 11.05.2010
Wydarzenia >> 2009/2010

Nasza szkoła wygrała konkurs i realizuje projekt Mały Archimedes. Autorami programu są: Krystyna Górecka, Barbara Paczoszka, Krystyna Polkowska, Dorota Rybicka, Elżbieta Sokołowska.

Projekt Mały Archimedes został przyjęty do finansowania przez Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie edukacji Narodowej na podstawie wyników konkursu nr 1/POKL/3.3.4/09 w ramach typu projektu: „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”.
Projekt finansowany jest ze środków europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013:
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
    Projekt Mały Archimedes realizowany jest w 30 szkołach gimnazjalnych z 4 województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii poprzez realizację Programu Mały Archimedes złożonego z 30 szkolnych „Programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno – przyrodniczych”. Nasza szkoła napisała własny program, który będzie rozwijał kompetencje kluczowe uwzględniając specyfikę szkoły, pracę z uczniem uzdolnionym.
    Realizacja projektu w szkołach przewidziana jest na okres: od 1 marca 2010r. do 30 czerwca 2013r. Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas I-III z 30 gimnazjów z obszarów wiejskich i małych miast województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego i powiatów wschodniej części województwa mazowieckiego w dwóch cyklach nauczania:
I cykl – od II semestru 2009/2010 do końca roku szkolnego 2011/2012;
II cykl – od I semestru 2010/2011 do końca roku szkolnego 2012/2013.
    W danym cyklu określonego semestru szkoła zorganizuje 4 grupy zajęć dodatkowych (z matematyki, chemii, fizyki, biologii).
Każda grupa zajęć dodatkowych będzie prowadzona dla minimum 6 uczniów (4 grupy x 6 uczniów = 24 uczniów).
Uczeń może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z kilku przedmiotów.
    W danym cyklu określonego semestru szkoła zorganizuje 4 grupy kół naukowych (z matematyki, chemii, fizyki, biologii).
Każda grupa koła naukowego będzie prowadzona dla minimum 6 uczniów (4 grupy x 6 uczniów = 24 uczniów).
Uczeń może uczestniczyć w kołach z kilku przedmiotów.

    Oprócz zajęć dodatkowych w szkole odbędą się:

  • Wizyty w szkołach ponadgimnazjalnych.

W trakcie wizyt uczniowie klas trzecich zapoznają się z pracowniami specjalistycznymi i ofertą szkół Ponadgimnazjalnych, co ułatwi im wybór dalszej ścieżki edukacyjnej.

  • Wyjazdy laboratoryjne.

W trakcie wyjazdów do ośrodków akademickich 16 uczniów klas drugich będzie  miało możliwość przeprowadzenia wybranych eksperymentów naukowych w specjalistycznych pracowniach, co pozwoli im na przełamanie barier mentalnych przez posługiwaniem się przyrządami laboratoryjnymi.

  • Obozy naukowe.

Na każdy z obozów szkoła wytypuje jednego ucznia biorącego udział w projekcie, wyróżniającego się wysokimi wynikami w nauce. Przewidziano 6 obozów w czasie realizacji projektu.

- Obóz matematyczno – fizyczny zostanie zorganizowany w ośrodku akademickim, podczas którego uczniowie poszerzą swoją wiedzę, przeprowadzając samodzielnie doświadczenia w specjalistycznych laboratoriach. Dodatkowo będą uczestniczyli w zajęciach kulturalnych (wizyty w teatrze, kinie, muzeum, itp.).

- Obóz biologiczno – geograficzno – chemiczny zostanie zorganizowany w  parku narodowym, gdzie uczniowie wezmą udział w plenerowych zajęciach edukacyjno – rekreacyjnych.

- Wyjazdy zagraniczne.
Szkoła na każdy z wyjazdów wytupuje dwóch uczniów biorących udział w projekcie, wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce.

Podczas pobytu w ośrodkach naukowych uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu  z naukowcami oraz dostęp do najnowocześniejszej bazy eksperymentalnej.
W czasie realizacji projektu planowany jest:
- wyjazd do Instytutu Maksa Plancka w Getyndze;
- wyjazd do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Ostatnio zmieniony: 23.11.2011 at 10:54 PM

Powrót