home

 PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 

 

Lp.

Temat

Cele projektu

Opiekun i  n –l e  wspierający

Forma prezentacji

1.

Woda źródłem życia.

Zestawienie informacji na temat właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych H2O, czyli spojrzenie na wodę z różnych aspektów,


Uświadomienie konieczności racjonalnego gospodarowania i  ochrony wód przez człowieka.

 n -el fizyki - Krystyna Górecka,

nauczyciele chemii , biologii, geografii

Prezentacja multimedialna, albumy i plakaty

2.

Największe osiągnięcia fizyki i techniki oraz ich wpływ na zdrowie człowieka.

Uświadomienie , że postęp cywilizacyjny jest bardzo ważny ale niesie za sobą ujemne skutki, zagrożenia,


Zebranie informacji na temat największych osiągnięć cywilizacyjnych oraz ich negatywnych skutków dla środowiska i człowieka.

n- el fizyki - Krystyna Górecka,

nauczyciele techniki i informatyki

Prezentacja multimedialna, albumy i plakaty,

wystawa

3.

Zabawa z prądem elektrycznym.

Poznanie istoty prądu  i możliwości z nim związanych, zasad bezpieczeństwa posługiwania się elektrycznością oraz jej rolę w życiu człowieka,


zbudowanie ciekawych obwodów elektrycznych uwzględniających poznane prawa fizyczne,


uświadomienie  skutków braku energii elektrycznej we współczesnym świecie oraz konieczności jej oszczędzania.

n- el fizyki - Krystyna Górecka,

nauczyciel e techniki i informatyki

Prezentacja zbudowanych obwodów elektrycznych  z krótkim ich opisem

4.

Elektryczność  w życiu człowieka.

 

Uświadomienie znaczenia prądu elektrycznego w życiu człowieka na konkretnych przykładach,

Przedstawienie scenariusza przewidującego skutki jego braku,

Dlaczego musimy oszczędzać energię elektryczną?

n -el fizyki - Krystyna Górecka,

 

Prezentacja multimedialna, album i plakat do klasy fizycznej

5.

Jak chronimy siebie i swoje domy przed utratą ciepła?

 

Ukazanie izolacyjnych funkcji  różnych rodzajów izolatorów,


Przedstawienie sposobów izolacji ciał i budynków.

n- el fizyki - Krystyna Górecka,

 

tablica z próbkami popularnych izolatorów i krótkim ich opisem,

plakat

6.

Źródła hałasu, jego skutki i sposoby zapobiegania  skutkom hałasu.

 

Poznanie istoty dźwięku, źródeł dźwięku, rodzajów i  cech dźwięków, oraz ich roli w życiu człowieka,


Poznanie istoty hałasu i zrozumienie jego negatywnego wpływu na zdrowie człowieka,


Opracowanie recepty na ograniczenie skutków tego zjawiska.

n- el fizyki - Krystyna Górecka,

 

Prezentacja multimedialna, album i plakat

7.

 

 

 

Dziedziny telekomunikacji i ich  rola w życiu człowieka.

Opracowanie krzyżówek i plakatu na temat roli różnych dziedzin telekomunikacji i zaprezentowanie ich na forum klasy.

n -el fizyki - Krystyna Górecka,

 

Plakat,

krzyżówki

8.

Miejsce Ziemi we Wszechświecie.

Opracowanie pytań, krzyżówek i rebusów na temat Ziemi jako planety oraz przygotowanie klasowego quizu na temat  miejsca Ziemi we Wszechświecie.

n -el fizyki - Krystyna Górecka,

 

Quiz klasowy

karty pytań

Port folio

 

9.

 

 

Zjawiska fizyczne wokół nas złapane w obiektyw aparatu fotograficznego.

Poznanie piękna i istoty różnorodnych zjawisk fizycznych wokół nas ;  zachęcenie uczniów do ich fotografowania ;


Przygotowanie wystawy zdjęć do konkursu.

n -el fizyki - Krystyna Górecka,

 

Prezentacja multimedialna, albumy zdjęć, gazetka

10.

Od czego zależy nasze zdrowie?

 

 

Rozwijanie umiejętności porządkowania wiedzy, segregowania i wyszukiwania informacji.


Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.


Zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia.


Określanie czynników wpływających na zdrowie.


Wskazywanie zagrożeń dla zdrowia.

 

n-el biologii - Krystyna Dorota Polkowska

n-el wspierający – Emilia Leszczyńska

Prezentacja multimedialna.

 

11.

Doświadczenia biologiczne i hodowle szkolne – sposób na ciekawą biologię.

Rozwijanie umiejętności porządkowania wiedzy, segregowania i wyszukiwania informacji.


Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.


Prowadzenie hodowli rybek w pracowni.


Poznanie zasad pielęgnacji rybek.

 

n-el biologii - Krystyna Dorota Polkowska

n-el wspierający – Emilia Leszczyńska

Gazetka ścienna, prezentacja multimedialna.

 

12.

Formy ochrony przyrody w Polsce w województwie podlaskim.

Rozwijanie umiejętności porządkowania wiedzy, segregowania i wyszukiwania informacji.


Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.


Wzbogacanie wiedzy o formach ochrony przyrody.

n-el biologii - Krystyna Dorota Polkowska

n-el wspierający – Emilia Leszczyńska

Album, prezentacja multimedialna.

 

13.

Ciało ludzkie bez tajemnic.

Rozwijanie umiejętności porządkowania wiedzy, segregowania i wyszukiwania informacji.


Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.


Poszerzenie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu ciała człowieka.

 

n-el biologii - Krystyna Dorota Polkowska

n-el wspierający – Emilia Leszczyńska

prezentacja multimedialna.

 

14.

Procesy egzogeniczne na terenie gminy.

 

 

 

Przygotowanie dokumentacji fotograficznej i kartograficznej dotyczącej form egzogenicznych;


Przyporządkowanie form terenu do właściwych procesów geologicznych;


Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji geologicznych i geomorfologicznych.

 

n-el geografii -Wioletta Orłowska

Prezentacja multimedialna;

Mapa dotycząca form egzogenicznych w terenie.

 

15.

Atrakcje przyrodnicze mojej małej ojczyzny.

 

Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym najbliższej okolicy;


Kształtowanie postaw patriotycznych;


Kształtowanie umiejętności selekcjonowania informacji;


Przeprowadzenie informacji terenowych.

 

n-el geografii  - Wioletta Orłowska

n-el biologii jako osoba wspierająca

Przygotowanie posteru informacyjnego, np. konkursu międzyklasowego na najciekawszy poster dotyczący atrakcji przyrodniczych najbliższej okolicy i złożenie najlepszych prac do urzędu.

 

16.

Świat graniastosłupów

 

Zapoznanie uczniów z zasadami projektu edukacyjnego, przedstawienie korzyści płynących z takiej metody pracy;


Przyswojenie podstawowych pojęć i technik matematycznych w stopniu umożliwiającym rozpoznanie ich przydatności i wykorzystanie w sytuacjach z życia codziennego, w szczególności:

-  posługiwanie się klasycznymi własnościami figur płaskich,

-  rozwój wyobraźni przestrzennej,


Wyrobienie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz łącznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł;


Zapewnienie kształcenia promującego samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie; ograniczenie do minimum działań schematycznych i odtwórczych;


Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narządzi (kalkulatory, komputery, multimedia) i źródeł informacji (podręczniki, atlasy, encyklopedie, zasoby sieciowe).

Nauczyciel matematyki – Elżbieta Sokołowska

 

17.

Świat symetrii

 

Kształtowanie wyobraźni przestrzennej;


Dostrzeganie prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie;


Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;


Nauczanie planowania i dobrej organizacji pracy;


Korzystanie z nowoczesnych metod, narzędzi i źródeł informacji, szczególnie wykorzystanie komputera do opracowania prezentacji;


Praca metodą projektu;


Utrwalenie pojęć: oś symetrii figury, środek symetrii figury;


Wskazywanie osi symetrii figury i środka symetrii figury;


Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych i środkowo symetrycznych;


Wyszukiwanie symetrii w otaczającym nas świecie;


Uporządkowanie wiadomości o figurach osiowosymetrycznych i środkowo symetrycznych.

Nauczyciel matematyki – Elżbieta Sokołowska

 

18.

Bryły obrotowe nie takie straszne jak je malują.

 

Współdziałanie w grupie;


Posługiwanie się technologią komputerową;


Poszukiwanie, porządkowanie i wyszukiwanie informacji z różnych źródeł;


Rozwijanie wyobraźni przestrzennej;


Rozpoznawanie brył obrotowych;


Obliczanie pól powierzchni, pól przekroi oraz objętości brył obrotowych;


Znajomość siatek oraz modeli brył obrotowych;


Obliczanie pól powierzchni i objętości nietypowych brył obrotowych powstałych w wyniku obrotu danych figur;


Rozwiązywanie typowych zadań oraz zadań tekstowych z życia codziennego, w których występują bryły obrotowe;

Nauczyciel matematyki – Elżbieta Sokołowska

 

19.

Śladami Pitagorasa.

 

Pobudzanie do twórczej aktywności;


Umiejętność wykorzystania technologii informatycznej;


Poznanie i zaprezentowanie dorobku Pitagorasa;


Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji;


Wyrabianie nawyku właściwej organizacji pracy;


Kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia;

Nauczyciel matematyki – Barbara Paczoszka

 

20.

Alternatywne źródła energii.

 

 


Wyszukiwanie informacji o sposobach pozyskiwania energii ze słońca, głębi Ziemi i innych;


Zastosowanie nowych sposobów pozyskiwania energii z uwzględnieniem kosztów;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, i informatyki – Jerzy Rybicki

 

21.

Promieniotwórczość

 

 

Rozwijanie dociekliwości poznawczej;


Rozwijanie zainteresowań pracowniami naukowymi w zakresie promieniotwórczości;


Zapoznanie z sylwetkami i pracami najznakomitszych naukowców, laureatów nagrody Nobla;


Dostrzeganie zagrożeń promieniotwórczości dla ludzkości, wpływ na zdrowie i życie ludzkie, gospodarkę narodową, obronność;


Zapoznanie z historią rozwijania się chemii i fizyki jądrowej;


Wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach programu „Mały Archimedes”;


Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji w programach Power Point i Movie Me;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, biologii Krystyna Polkowska  i informatyki – Jerzy Rybicki

 

22.

Zanieczyszczenia powietrza.

 

 

Poszerzanie wiadomości o źródłach zanieczyszczeń powietrza, klasyfikacja ich;


Stosowanie uproszczonej skali porostowej;


Ocenianie stopnia zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy;


Proponowanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, biologii Krystyna Polkowska  i informatyki – Jerzy Rybicki

Prezentacja multimedialna

23.

Globalne i lokalne problemy środowiska.

 

 

Rozwijanie zainteresowań ochrona środowiska naturalnego najbliższego otoczenia;


Uwrażliwienie na potrzeby utrzymania czystości w najbliższych lasach;


Uzmysłowienie jak wiele można zrobić na rzecz ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu w zakresie:

-  likwidacji dzikich wysypisk śmieci,

- Segregacji odpadów,

Świadomego oszczędzania wody itp.;


Wyrabianie umiejętności przeprowadzania wywiadów na potrzeby projektów (nabieranie pewności siebie w kontaktach z dorosłymi);


Rozwijanie umiejętności porządkowania wiedzy, segregowania i wyszukiwania informacji w odpowiednich instytucjach, zasobach internetowych, w literaturze fachowej;


Poszerzanie wiedzy na temat globalnych zagrożeń środowiska naszej planety na podstawie informacji pochodzących z najrozmaitszych źródeł;


Doskonalenie umiejętności współpracy w dużym zespole, znajdowania ról dla siebie adekwatnych do własnych możliwości i upodobań;


Znajomość następstw ocieplenia Ziemi;


Rozumienie konieczności stosowania alternatywnych źródeł energii;


Umiejętność gospodarowania energią w sposób bardziej odpowiedzialny;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, biologii Krystyna Polkowska  i informatyki – Jerzy Rybicki

Prezentacja multimedialna

24.

Co możemy zrobić, aby nasz dom był bardziej ekologiczny?

 

 

Wzbogacanie wiedzy o sposoby ochrony środowiska przed destrukcyjna działalnością człowieka;


Wzbogacanie wiedzy o terminy i pojęcia ekologiczne;


Znajomość sposobów przetwarzania odpadów;


Poszerzanie wiedzy o budowę chemiczną materiałów budowlanych i wykończeniowych;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, i informatyki – Jerzy Rybicki

Prezentacja multimedialna

25.

W jaki sposób możemy wpłynąć na zmniejszenie hałasu w szkole?

Znajomość skutków przebywania w hałasie;


Proponowanie sposobów ograniczenia natężenia hałasu w swojej szkole, otoczeniu;


Zapoznanie z wpływem hałasu na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka;


Wyszukiwanie i porządkowanie informacji o źródłach i poziomach hałasu oraz budowie ucha , chorobach narządu słuchu i innych wywołanych hałasem;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, i informatyki – Jerzy Rybicki

Prezentacja multimedialna

26.

Jak radzić sobie z odpadami?

Wzbogacanie wiedzy o terminy i pojęcia ekologiczne;


Znajomość sposobów na radzenie sobie z odpadami;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, i informatyki – Jerzy Rybicki

Prezentacja multimedialna

27.

Czy młodzież gimnazjalna zdrowo się odżywia?


Znajomość zasad zdrowego stylu życia;


Proponowanie sposobów na zachowanie dobrej formy (aktywność fizyczna, dieta, życie bez nałogów);


Znajomość nawyków żywieniowych młodzieży;


Znajomość zasad zdrowego żywienia;


Przewidywanie skutków niewłaściwej diety (Fast Food);

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, i informatyki – Jerzy Rybicki

Prezentacja multimedialna

28.

Dieta bezpieczna czy groźna?

 

 

Znajomość zasad zdrowego żywienia;


Rozwijanie nawyków zdrowego stylu życia;


Uświadomienie, że największy wpływ na zdrowie ma właśnie to co jemy;


Zapoznanie z różnorodnością diet dostępnych obecnie, ich rekomendacje przez środowiska lekarskie;


Przewidywanie skutków niewłaściwej diety;

Nauczyciel chemii – Dorota Rybicka, i informatyki – Jerzy Rybicki

Prezentacja multimedialna

29.

Obszary chronione na terenie naszej gminy.

Zapoznanie z obszarami objętymi ochroną w naszej gminie;


Ustalenie dokładnej lokalizacji tych obszarów;


Rozwijanie zainteresowań proekologicznych;


Doskonalenie umiejętności dokumentowania efektów swojej pracy;


Udostępnienie dla szerszych kręgów społeczności lokalnej walorów przyrodniczych naszej „Małej Ojczyzny”;


Nawiązanie współpracy w różnymi instytucjami;

Nauczyciel geografii – Wioletta Orłowska,

Andrzej Kępa i Monika Cedrowska

Prezentacja multimedialna, mini przewodnik,

30.

Główne walory turystyczne gminy Stawiski.

Zapoznanie z osobliwościami przyrodniczno - turystycznymi gminy Stawiski;


Ustalenie dokładnej lokalizacji tych miejsc;


Rozwijanie zainteresowań proekologicznych;


Doskonalenie umiejętności dokumentowania efektów swojej pracy;


Udostępnienie dla szerszych kręgów społeczności lokalnej walorów przyrodniczo-turystycznych naszej „Małej Ojczyzny”;


Nawiązanie współpracy w różnymi instytucjami;

Nauczyciel geografii – Wioletta Orłowska,

Andrzej Kępa i Monika Cedrowska

Prezentacja multimedialna, mini przewodnik,