home


Zarządzenie Nr 5/2013
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Działając na podstawie § 23 pkt. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. N r 26, poz.232 ze zm.) ustalam, co następuje:


§ 1


Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół.
1. Gimnazja
- składanie dokumentów                                              od 21 marca do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00   
- składanie świadectw                                                  do 3 lipca 2013 r. do godz. 15.00
- rekrutacja                                                                   od 4 lipca do 5 lipca 2013 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie listy przyjętych                                      
8 lipca 2013 r. o godz. 15.00

2. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
- składanie dokumentów - od 18 marca do 31 maja 2013 r. do godz. 15.00
- składanie  dokumentów  do  szkół  dysponujących  wolnymi miejscami - od 3 czerwca do 12 czerwca 2013 r. do godz. 15.00
- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego - do 2 lipca 2013 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie listy przyjętych - 3 lipca 2013 r. o godz. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez  złożenie  oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - od 4 lipca do 5 lipca 2013 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie wolnych miejsc - 8 lipca 2013 r. o godz. 15.00
- składanie dokumentów - od 9 lipca do 10 lipca 2013 r. do godz.12.00
- ogłoszenie listy  przyjętych -
10 lipca 2013 r. o godz. 15.00

3. Szkoły policealne
- składanie dokumentów - od 1 lipca do 2 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna ( jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin    egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) - od 16 sierpnia do 23 sierpnia 2013 r.
- ogłoszenie listy przyjętych -
do 30 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00

4. Szkoły dla dorosłych
- składanie dokumentów - do 9 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna ( jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły ) - od 12 sierpnia do 16 sierpnia 2013 r.
- ogłoszenie listy przyjętych -
do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00

6. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych, które rozpoczynają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z dnia 30 kwietnia 2002 r. z późn. zm.) ustala się terminy składania dokumentów i rekrutacji
a/ składanie dokumentów                                            od 2 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 r.
b/ rekrutacja                                                                od 7 stycznia 2014 r. do 17 stycznia 2014 r.
c/ ogłoszenie listy przyjętych                                    20 stycznia 2014 r.

§ 2


Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych  osiągnięć kandydatów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100  pkt.
 (Uzyskane wyniki procentowe z każdej części egzaminu mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.  Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100).


2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych: - 60 pkt.
- ocena celująca                                                                    - 15 pkt.
- ocena bardzo dobra                                                           - 13 pkt.
- ocena dobra                                                                       - 10 pkt.
- ocena dostateczna                                                             -  6 pkt.


3. Osiągnięcia ucznia :                                                                         - 40 pkt.
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                                         - 10 pkt.
b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, język angielski, język niemiecki, język białoruski, język rosyjski, język francuski, informatyka, plastyka, w konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,a także w konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego                                         - 12 pkt.
- finalista konkursu wojewódzkiego                                                   - 11 pkt.
c) uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 lit. b, organizowanych  przez kuratora oświaty ( pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 pkt. ) na szczeblu:
- powiatowym                                                                                    - 4 pkt.
- wojewódzkim                                                                                   - 5 pkt.
- ponadwojewódzkim                                                                         - 6 pkt.
- ogólnopolskim                                                                                  - 7 pkt.
d) uzyskane wysokie miejsce  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły ( pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 6 pkt. ) na szczeblu:
- powiatowym                                                                                    - 3 pkt.
- wojewódzkim                                                                                   - 4 pkt.
- ponadwojewódzkim                                                                         - 5 pkt.
- ogólnopolskim                                                                                  - 6 pkt.
e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe – co najmniej 1 rok) - 5 pkt.


§ 3


Wskazane w § 2 ust.3 lit.b), c), d), e) zarządzenia osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich  wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 4


Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2.

§ 5


Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci konkursów  o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub  poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w § 2 niniejszego zarządzenia. 

§ 6


1. Przepisu § 2 ust.1 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w ust.1 brane są pod uwagę tylko osiągnięcia wymienione w § 2 ust. 2 i 3.
3. O przyjęciu kandydata, o którym mowa w ust. 1, decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego do szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3.


§ 7


Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży przesyłają drogą elektroniczną  informacje o liczbie wolnych miejsc do Kuratorium Oświaty w Białymstoku na adres bpietraszuk@kuratorium.bialystok.pl
oraz zgodnie z rejonizacją nadzoru do odpowiednich Delegatur Kuratorium Oświaty:
w Łomży - kborawski@kuratorium.bialystok.pl
w Suwałkach - suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl
po ogłoszeniu list przyjętych (3 lipca 2013 r. i 10 lipca 2013 r.)

§ 8


Informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku tel. 85 748 48 05 oraz w siedzibach  Delegatur Kuratorium w Łomży tel.  86 216 56 45  i w Suwałkach tel. 87 566 37 02,  jak też we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


                                                                                                                               Podlaski Kurator Oświaty
                                                                                                                       mgr Jerzy Kiszkiel